شنبه 12 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 3 دسامبر 2022
  معرفی اداره تغذیه

اداره امور تغذيه با بهره گيري از 1 نفر کارشناس تغذيه و يك نفر کارشناس بهداشت محيط(بصورت ماموراز مرکز بهداشت مراغه) وظيفه اصلی خود را که عبارت از ارائه ناهاروشام به دانشجويان می باشد عهده دار است در اين راستا کارشناسان مربوط مواداوليه ورودی رااز لحاظ معيارهای بهداشتی کنترل نموده و بر کليه مراحل تهيه و آماده سازی و پخت و توزيع غذا نظارت دارند لذا آنچه حائز اهميت است اینکه کارشناسان ازهيچ کوششی در دستيابی دانشجویان به غذای سالم دریغ نمی کنند بطوريکه در سالهای گذشته در مواقع بروز بيماریهایی نظیروبا،آنفلوآنزای مرغي و ساير بيماريهای واگيردار در فصول مختلف در ساير استانها هيچ موردی از بيماريهای واگير منتقله توسط آب و غذا در بين دانشجويان مشاهده نشده است.