شنبه 12 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 3 دسامبر 2022
  شورای فرهنگی

شورای فرهنگی دانشكده

به منظور هماهنگ نمودن برنامه های فرهنگی دانشگاه در چارچوب سیاستها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختیارات و وظایف مراجع و نهادهای ذیربط و همکاری با رییس دانشگاه در تحقق ارزشهای اخلاقی و فرهنگی اسلام در شئون مختلف، شورای فرهنگی دانشگاه تشکیل می شود.

ترکیب اعضای شورای فرهنگی دانشکده:

- رییس دانشكده به عنوان رییس شورا

- معاون دانشجویی فرهنگی

- مدیر فرهنگی

- یک نفر عضو هیات علمی با رعایت شرایط به انتخاب رییس دانشكده

- مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشكده

- رییس جهاد دانشگاهی واحد ذیربط

- نماینده بزرگترین تشکلهای اسلامی دانشجویی (تشخیص بزرگترین تشکل با هیات نظارت دانشكده خواهد بود.)

- یک نفر دانشجو از دوره های تخصصی (کارشناسی  به بالا) به انتخاب رییس دانشكده

- مسئول بسیج دانشجویی دانشكده یا نماینده تام الاختیاری وی.

- شورای فرهنگی حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور حداقل نصف باضافه یک اعضا رسمی است و مصوبات آن با اکثریت نسبی حاضر معتبر است در صورتی که آرای اعضای شورا به تساوی برسد آرای جمعی که ریاست دانشكده در آن قرار دارد ملاک عمل خواهد بود.

- مدت عضویت استاد و دانشجویی که با تایید رییس دانشكده یا توسط او انتخاب می شوند دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است

- وظایف شورای فرهنگی:

- وظایف شورای فرهنگی عبارت است از:

الف) برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی برای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در دانشكده

ب) همکاری برای گسترش و تعمیق مبانی ارزشی، دینی، اخلاقی و انقلابی با برگزاری برنامه های متناسب فرهنگی و تبلیغاتی

ج) ایجاد هماهنگی در فعالیتهای دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی و تشکلهای اسلامی

د) برنامه ریزی و تعیین خط مشیء فعالیتهای فوق برنامه دانشكده با همکاری معاونت دانشجویی و طرحهای تحقیقاتی فرهنگی و سیاسی با همکاری معاونت پژوهشی و برقراری پیوند سازنده و سودمند میان استاد و دانشجو با همکاری معاونت آموزشی.

ه) همکاری برای ایجاد پیوند فعال میان حوزه و دانشگاه با برگزاری سمینارها، جلسات و برنامه های آموزشی مشترک

و) برنامه ریزی برای گسترش مناسبات دانشگاه و نهادهای فرهنگی، انقلابی و مردمی

ز) شناخت و سازماندهی نیروهای متعهد و مستعد از طریق نهادهای دانشجویی و فرهنگی.