اخبار امور هیات علمی

برگزاری سومین جلسه ترفیع پایه سال1400

سومین جلسه ترفیع پایه سال ۱۴۰۰، برگزار شد
چهارشنبه بیست و دوم دي 1400

برگزاری دومین جلسه ترفیع پایه سال 1400

دومین جلسه ترفیع پایه سال ۱۴۰۰، برگزار شد
دوشنبه بیست و ششم مهر 1400

برگزاری جلسه ترفیع پایه

اولین جلسه ترفیع پایه سال 1400،برگزار شد
دوشنبه هفتم تير 1400
     معاونت آموزشی پژوهشی