اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
گروه آموزشی : تغذیه و صنایع غذایی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم تغذیه
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : محمد احمدپور
گروه آموزشی : بهداشت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : سجاد احمدی
گروه آموزشی : فوریت های پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : طب اورژانس
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : اللهوردی ارجمند
گروه آموزشی : اطاق عمل و هوشبری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیهوشی
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : بهداشت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اقتصاد سلامت
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : فیروز اصلانی
گروه آموزشی : معارف اسلامی و دروس عمومی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : الهیات و معارف
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : عزیز افتخاری
گروه آموزشی : فوریت های پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : سم شناسی داروشناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : میربابک بهادری
گروه آموزشی : علوم پایه و علوم آزمایشگاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : نسیم پرتاش
گروه آموزشی : مامایی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مامایی
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : مجتبی پوراکبر
گروه آموزشی : بهداشت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط
تلفن :
صفحه اصلی : http://amozeshi.mrgums.ac.ir/teacher/
ایمیل :
 
 منوی اصلی