برنامه کلاسی گروه آموزشی علوم پایه و علوم آزمایشگاهی

برنامه کلاسی کارشناسی علوم آزمایشگاهی نیم سال دوم سال تحصیلی 1398-1397

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ترم 2

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ترم 4

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ترم 6

 
برنامه کلاسی کارشناسی علوم آزمایشگاهی نیم سال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

علوم آزمایشگاهی ترم 1 

علوم آزمایشگاهی ترم 3 

 علوم آزمایشگاهی ترم 5

برنامه کلاسی کارشناسی علوم آزمایشگاهی نیم سال اول سال تحصیلی 98-97

علوم آزمایشگاهی ترم 1 

علوم آزمایشگاهی ترم 3 

 علوم آزمایشگاهی ترم 5
 
 معاونت آموزشی