برنامه کلاسی گروه آموزشی علوم پایه و علوم آزمایشگاهی
برنامه کلاسی کارشناسی علوم آزمایشگاهی نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ترم 3- ترم 5- ترم7برنامه کلاسی کارشناسی علوم آزمایشگاهی نیمسال دوم سالتحصیلی 1398-1397


کارشناسی علوم آزمایشگاهی ترم 2

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ترم 4

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ترم 6

 


برنامه کلاسی کارشناسی علوم آزمایشگاهی نیمسال اول سالتحصیلی ۹۷-۹۶

علوم آزمایشگاهی ترم 1 

علوم آزمایشگاهی ترم 3 

 علوم آزمایشگاهی ترم 5برنامه کلاسی کارشناسی علوم آزمایشگاهی نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

علوم آزمایشگاهی ترم 1 

علوم آزمایشگاهی ترم 3 

 علوم آزمایشگاهی ترم 5