برنامه کلاسی پرستاری

» برنامه کلاسی رشته پرستاری نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1401


» برنامه کلاسی رشته پرستاری نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399


» برنامه کلاسی رشته پرستاری نیمسال دوم سالتحصیلی 1399-1398


» برنامه کلاسی رشته پرستاری نیمسال دوم سالتحصیلی 1398-1397
کارشناسی پرستای ترم 1
کارشناسی پرستای ترم 2

کارشناسی پرستای ترم 4
کارشناسی پرستای ترم 6


» برنامه کلاسی رشته پرستاری نیمسال اول سالتحصیلی ۹8-۹7


» برنامه کلاسی رشته پرستاری نیمسال اول سالتحصیلی ۹۷-۹۶
رشته پرستاری ترم 1
رشته پرستاری ترم 2
رشته پرستاری ترم 3