برنامه کلاسی پرستاری
برنامه کلاسی رشته پرستاری نیم سال دوم سال تحصیلی 1398-1397

کارشناسی پرستای ترم 1

کارشناسی پرستای ترم 2


کارشناسی پرستای ترم 4

کارشناسی پرستای ترم 6برنامه کلاسی رشته پرستاری نیم سال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

رشته پرستاری ترم 1
رشته پرستاری ترم 2
رشته پرستاری ترم 3

برنامه کلاسی رشته پرستاری نیم سال اول سال تحصیلی ۹8-۹7
 
 معاونت آموزشی