برنامه کلاسی گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری
 

برنامه کلاسی کارشناسی اتاق عمل نیم سال دوم سال تحصیلی 1398-1397
 
 معاونت آموزشی