معاونت آموزشی پژوهشی
 

برنامه کلاسی گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

 
برنامه کلاسی کارشناسی اتاق عمل نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399

کارشناسی اتاق عمل ترم 3 - ترم 5 - ترم 7


برنامه کلاسی کارشناسی اتاق عمل نیم سال دوم سال تحصیلی 1398-1397