برنامه کلاسی گروه آموزشی بهداشت عمومی
برنامه کلاسی کارشناسی بهداشت عمومی نیمسال دوم سالتحصیلی 1398-1397

کارشناسی بهداشت عمومی ترم 2

کارشناسی بهداشت عمومی ترم 4

کارشناسی بهداشت عمومی ترم 6


برنامه کلاسی کارشناسی بهداشت عمومی نیمسال اول سالتحصیلی 1398-1397

بهداشت عمومی ترم 1


بهداشت عمومی ترم 3

بهداشت عمومی ترم 5
 
 معاونت آموزشی