معاونت آموزشی پژوهشی
 

برنامه کارآموزی گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

برنامه کارآموزی کارشناسی اتاق عمل نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399
اتاق عمل ترم 3
اتاق عمل ترم 7


برنامه کارآموزی کاردانی هوشبری ترم 4 نیمسال اول 98-97


برنامه کارآموزی کارشناسی اتاق عمل نیمسال اول سالتحصیلی 98-97
اتاق عمل ترم 3
اتاق عمل ترم 5
اتاق عمل ترم 7