برنامه کارآموزی کارشناسی اتاق عمل و هوشبری

برنامه کارآموزی کاردانی هوشبری ترم 4 نیمسال اول 98-97

برنامه کارآموزی کارشناسی اتاق عمل نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

اتاق عمل ترم 3

اتاق عمل ترم 5

اتاق عمل ترم 7
 
 معاونت آموزشی