برنامه کارآموزی کارشناسی اتاق عمل و هوشبری

برنامه کارآموزی کارشناسی اتاق عمل نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

اتاق عمل ترم 3

اتاق عمل ترم 7
برنامه کارآموزی کاردانی هوشبری ترم 4 نیمسال اول 98-97
برنامه کارآموزی کارشناسی اتاق عمل نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

اتاق عمل ترم 3

اتاق عمل ترم 5

اتاق عمل ترم 7