برنامه کلاسی گروه آموزشی فوریتهای پزشکی

برنامه کلاسی کاردانی فوریتهای پزشکی نیمسال دوم سالتحصیلی 1398-1397

کاردانی فوریت ترم 1

کاردانی فوریت ترم 3

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی نیمسال دوم  سالتحصیلی 1398-1397

کارشناسی فوریت ترم 1

کارشناسی فوریت ترم 3


برنامه کلاسی کاردانی فوریتهای پزشکی نیمسال اول سالتحصیلی 1398-1397

فوریت ترم 2

فوریت ترم 4


برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی نیمسال اول سالتحصیلی 1398-1397

فوریت ترم 2
 
 معاونت آموزشی