برنامه کلاسی گروه آموزشی فوریتهای پزشکی
برنامه کلاسی کاردانی فوریتهای پزشکی نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

کاردانی فوریت ترم 3- ترم 4برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

کارشناسی فوریت ترم 2- ترم 4
برنامه کلاسی کاردانی فوریتهای پزشکی نیمسال دوم سالتحصیلی 1398-1397

کاردانی فوریت ترم 1

کاردانی فوریت ترم 3برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی نیمسال دوم  سالتحصیلی 1398-1397

کارشناسی فوریت ترم 1

کارشناسی فوریت ترم 3برنامه کلاسی کاردانی فوریتهای پزشکی نیمسال اول سالتحصیلی 1398-1397

فوریت ترم 2

فوریت ترم 4برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی نیمسال اول سالتحصیلی 1398-1397

فوریت ترم 2