برنامه کارآموزی گروه آموزشی فوریتهای پزشکی
برنامه کارآموزی کاردانی فوریتهای پزشکی

فوریت ترم 2

فوریت ترم 4


برنامه کارآموزی کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

فوریت ترم 2 
 
 معاونت آموزشی