برنامه کارآموزی فوریتهای پزشکی

برنامه کارآموزی فوریت‌های پزشکی در نیمسال اول سالتحصیلی 1403-1402

برنامه کارآموزی کاردانی فوریتهای پزشکی در نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

فوریت ترم 3


فوریت ترم 4برنامه کارآموزی کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی در نیمسال اول سالتحصیلی  1400-1399

فوریت ترم 2

فوریت ترم 4برنامه کارآموزی کاردانی فوریتهای پزشکی

فوریت ترم 2

فوریت ترم 4برنامه کارآموزی کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

فوریت ترم 2