برنامه کلاسی گروه آموزشی تغذیه و صنایع غذایی

برنامه کلاسی رشته تغذیه و صنایع غذایی نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

تغذیه ترم 3 - ترم 5 

صنایع غذایی ترم 3 - ترم 5