لینک‌ سایر دانشگاه‌ها

 
  • معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور https://vcr.nums.ac.ir
  • معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان https://vcrt.rums.ac.ir 
  • معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  https://rsh.bums.ac.ir
  • معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  https://research.ssu.ac.ir
  • معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی گراش  Research.gerums.ac.ir 
  • دانشگاه علوم پزشکی گناباد  www.gmu.ac.ir
  • معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین https://vcr.qums.ac.ir