شرح وظایف اداره دانش آموختگان

 

دانش آموخته به فردی اطلاق می‌شود كه برابر ضوابط اعلام شده جهت ادامه تحصيل در مراكز آموزش عالي پذيرفته شده و دوره تحصيلی را بطور كامل و براساس موارد مندرج در آئين‌نامه‌های آموزشی در مدت مجاز سنوات تحصيل به پايان رسانيده باشد.به عبارت ديگر هر دانشجو كه كليه واحد های درسی و مراحل آموزشی دوره تحصيلی خود را برابر مصوبات شورای عالی برنامه‌ريزی و براساس مقررات و آيين‌نامه‌های مربوطه با موفقيت گذرانيده باشد دانش آموخته يا فارغ التحصيل آن رشته تلقی ميشود.

اداره دانش آموختگان دانشکده علوم پزشكی مراغه نيز يكی از ادارات زير مجموعه مديريت امور آموزشی و تحصيلات تكميلی می‌باشد كه از وظايف مهم اين اداره فارغ التحصيل نمودن دانش آموختگان در مقاطع تحصيلی (كاردانی، كارشناسی پيوسته) و كليه فرآيندهای مرتبط با فراغت از تحصيل می‌باشد.

 
شرح وظایف اداره دانش آموختگان:
۱-اعلام فراغت از تحصيل كليه دانش آموختگان به مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی
۲-اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته به مراكز و موسسات درخواست كننده براي استخدام بصورت محرمانه 
۳-اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته برای شركت در آزمون‌ها بصورت محرمانه 
۴-صدور گواهی موقت تحصيلی
۵-صدور تاييديه تحصيلی
۶-صدور مجوز تحويل مدرك تحصيلی

۷-صدور و تحويل دانشنامه و ريزنمرات به دانش آموخته

۸-طراحی و تهيه دانشنامه های دانش آموختگان

۹-صدور دانشنامه و ريزنمرات المثنی

۱۰-صدور گواهی موقت المثنی

۱۱-بررسی پرونده و مدارك فارغ التحصيل جهت صدور مجوز مدرك تحصيلی

۱۲-صدور گواهی فراغت از تحصيل به مركز سنجش آموزش پزشكی جهت شركت در آزمون مقاطع بالاتر

۱۳-اعلام رتبه و معدل دانش آموخته به مركز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه

۱۴-مكاتبه با سازمان سنجش آموزش كشور جهت اعلام منطقه پذيرفته شده دانش آموخته

۱5- محاسبه دقيق و برآورد مالی تعهدات دانش آموخته در صورت خرید تعهدات آموزش رایگان

۱6-پاسخ به استعلام های اداره كل فارغ التحصيلان وزارتخانه

۱7-بررسی فرم فراغت از تحصيل دانش آموخته در سيستم هم آوا و سپس سيستم پرتال جهت تاييد فارغ التحصيلی دانش آموخته

18-ارسال دانشنامه‌ها به دفتر رياست دانشکده جهت امضاء رئيس محترم دانشکده

19-مكاتبه با آموزش دانشكده جهت رفع نقص احتمالی پرونده دانش آموخته

20- ارسال گواهی فراغت از تحصيل و معدل و ريزنمرات جهت دانش آموختگان بورسيه ارتش و سپاه

21-بررسی و ارسال آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های واصله از مركز خدمات آموزشی وزارت متبوع به آموزش دانشكده

22- تهيه و تنظيم دانشنامه جديد جهت دانش آموخته با مشخصات شناسنامه‌ای تغيير يافته جديد

23-ارائه گواهی ريزنمرات دانشجوی انصرافی پس از طی مراحل قانونی