شرح وظایف اداره دانش آموختگان

 

دانش آموخته به فردي اطلاق مي شود كه برابر ضوابط اعلام شده جهت ادامه تحصيل در مراكز آموزش عالي پذيرفته شده و دوره تحصيلي را بطور كامل و براساس موارد مندرج در آئين نامه هاي آموزشي در مدت مجاز سنوات تحصيل به پايان رسانيده باشد.به عبارت ديگر هر دانشجو كه كليه واحد هاي درسي و مراحل آموزشي دوره تحصيلي خود را برابر مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و براساس مقررات و آيين نامه هاي مربوطه با موفقيت گذرانيده باشد دانش آموخته يا فارغ التحصيل آن رشته تلقي ميشود

اداره دانش آموختگان دانشکده علوم پزشكي مراغه نيز يكي از ادارات زير مجموعه مديريت امور آموزشي و تحصيلات تكميلي مي باشد كه از وظايف مهم اين اداره فارغ التحصيل نمودن دانش آموختگان در مقاطع تحصيلي (كارداني ، كارشناسي پيوسته) و كليه فرآيندهاي مرتبط با فراغت از تحصيل مي باشد.

 

 

   شرح وظایف اداره دانش آموختگان:
 
۱-اعلام فراغت از تحصيل كليه دانش آموختگان به مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
۲-اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته به مراكز و موسسات درخواست كننده براي استخدام بصورت محرمانه 
۳-اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته براي شركت در آزمون ها بصورت محرمانه 
۴-صدور گواهي موقت تحصيلي
۵-صدور تاييديه تحصيلي
۶-صدور مجوز تحويل مدرك تحصيلي

۷-صدور و تحويل دانشنامه و ريزنمرات به دانش آموخته

۸-خطاطي و تهيه دانشنامه هاي دانش آموختگان

۹-صدور دانشنامه و ريزنمرات المثني

۱۰-صدور گواهي موقت المثني

۱۱-بررسي پرونده و مدارك فارغ التحصيل جهت صدور مجوز مدرك تحصيلي

۱۲-صدور گواهي فراغت از تحصيل به مركز سنجش آموزش پزشكي جهت شركت در آزمون مقاطع بالاتر

۱۳-اعلام رتبه و معدل دانش آموخته به مركز رشد استعدادهاي درخشان دانشگاه

۱۴-مكاتبه با سازمان سنجش آموزش كشور جهت اعلام منطقه پذيرفته شده دانش آموخته(فرم شماره۲)

۱۵-مكاتبه با معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع جهت تقسيط بدهي تعهدات دانش آموخته

۱۶- محاسبه دقيق و برآورد مالي تعهدات دانش آموخته جهت صدور مجوز مدرك تحصيلي

۱۷-مكاتبه درخصوص نياز و يا عدم نياز به وجود خدمتي دانش آموخته جهت انتقال تعهدات به مناطق آزاد كشور

۱۸-پاسخ به استعلام هاي اداره كل فارغ التحصيلان وزارتخانه

۱۹-بررسي فرم فراغت از تحصيل دانش آموخته در سيستم سما و سپس سيستم پرتال جهت تاييد فارغ التحصيلي دانش آموخته

۲۰-مكاتبه با آموزش دانشكده به منظور ارسال دانشنامه جهت امضا ءو تائيد معاون محترم آموزشی دانشكده

۲۱-ارسال دانشنامه ها به دفتر رياست دانشکده جهت امضا ء رئيس محترم دانشکده

۲۲-مكاتبه با آموزش دانشكده جهت رفع نقص احتمالي پرونده دانش آموخته

۲۳- ارسال گواهي فراغت از تحصيل و معدل و ريزنمرات واحدهاي عمومي و معارف اسلامي جهت دانش آموختگان بورسيه ارتش و سپاه

۲۴- نگهداري كليه دانشنامه هاي صادره در بايگاني اداره دانش آموختگان وصدور دانشنامه هاي تحصيلي

۲۵-بررسي و ارسال آئين نامه ها و دستورالعمل هاي واصله از مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع به آموزش دانشكده

۲۶- تهيه و تنظيم دانشنامه جديد جهت دانش آموخته با مشخصات شناسنامه اي تغيير يافته جديد

۲۷-ارائه گواهي ريزنمرات دانشجوي انصرافي پس از طي مراحل قانوني