اولویت‌های آموزشی پژوهشی گروه مهندسی بهداشت محیط

اولویت های آموزشی گروه
 • طراحی و تدوین محتوای آموزشی برای دروس مختلف و ارزیابی اثربخشی آنها
 • طراحی و تدوین محتوای الکترونیکی برای دروس مختلف و ارزیابی اثربخشی آنها
 • استفاده از روش‌های و شیوه های نوین آموزشی (نظیر شبیه سازی و مدلینگ) بر آموزش دانشجویان
 • طراحی روش‌ها و فنون تدریس مناسب در محیط یادگیری
 •   طراحی شیوه‌های گوناگون ارزشیابی دانشجو در محیط یادگیری
 • ارتقای کیفیت برنامه و دوره های مجازی دانشکده
 • توانمندسازی اعضای هیات علمی برای استفاده از امکانات فضای آموزشی (مجازی و حضوری) و توسعه آنها
 • برگزاری دوره های توانمندسازی دانشجویان جهت استفاده بهینه از امکانات فضای مجازی در فعالیت های آموزشی
 • گسترش آموزشهای عمومی جهت ارتقاء سلامت آحاد جامعه
 
اولویت های پژوهشی گروه
 • پایش و مدلسازی عوامل محیطی موثر بر سلامت
 • برآورد اثرات سلامت منتسب به آلاینده های هوا
 • استفاده از فرایندهای تلفیقی جهت تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب
 • طراحی و اجرای سیستم های کنترل آلاینده های هوا
 • بررسی اثر بخشی استفاده از فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته هموژن و هتروژن برای حذف آلاینده های مقاوم به تجزیه
 • کاربرد تکنیک هزینه یابی جریان مواد (MFCA) در سیستم های زیست محیطی
 • ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های آب و فاضلاب