معاونت آموزشی پژوهشی
 

واحد تدارکات

 

شهرام ابوطالبی-کارپرداز

رشته تحصیلی: کارشناسی حسابداری