واحد تدارکات

 

شهرام ابوطالبی-کارپرداز

رشته تحصیلی: کارشناسی حسابداری