معرفی مسئول واحد


دکتر بهزاد ابراهیمی
دکتری تخصصی علم و صنایع غذایی-گرایش کنترل کیفی و بهداشتی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه
شماره تماس:4-37275551
داخلی: 258
شماره فکس: 37276364
پست الکترونیک:ebrahimib15@yahoo.com