معاونت آموزشی
 

معرفی مسئول واحد

 
 دکتر هادی پورجعفر
دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی
استادیار دانشکده علوم پزشکی مراغه
شماره تلفن مستقیم: 37275551
داخلی : 249
شماره فکس: 37276364
پست الکترونیک :Drhpsglad@yahoo.com