بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور


مسئول بسته: دکتر آرمان لطیفی و دکتر پرویز واحدی

اعضای بسته: دکتر امیر حسن زاده، دکتر ادریس حسن پور، دکتر عزیز افتخاری، دکتر مجتبی پور اکبر، دکتر امیر محمدی، دکتر مینا هاشمی پرست، دکتر جمال حلاج زاده، دکتر صلواتی، دکتر پروانه آقاجری، دکتر الهامه نیکخواه


فایل بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

 
 معاونت آموزشی