معاونت آموزشی
 

مسئول مرکز مهارتهای بالینی


 
شراره احمدزاده
کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت