برنامه های آموزشی مصوب

برنامه‌هاي آموزشي مصوب مقطع كارشناسي پيوسته
رشته تاریخ  تصویب رشته تاریخ تصویب
تکنولوژی اتاق عمل (اتاق عمل) 93/10/14 علوم آزمایشگاهی 86/08/29
علوم تغذیه
97/09/18 بهداشت عمومی 89/03/09
علوم و صنایع غذایی 86/08/29 پرستاری 93/02/27


برنامه‌هاي آموزشي مصوب مقطع كارشناسي ناپيوسته

رشته تاریخ  تصویب

فوریت های پزشکی

89/05/18
مامایی 91/04/19


برنامه‌هاي آموزشي مصوب مقطع كاردانی

رشته تاریخ  تصویب
فوریت های پزشکی 86/12/11