معاونت آموزشی
 

برنامه های آموزشی مصوب

برنامه‌هاي آموزشي مصوب مقطع كارشناسي پيوسته
رشته تاریخ  تصویب رشته تاریخ تصویب
تکنولوژی اتاق عمل (اتاق عمل) 93/10/14 علوم آزمایشگاهی 86/08/29
علوم تغذیه
85/05/21 بهداشت عمومی 89/03/09
علوم و صنایع غذایی 86/08/29 پرستاری 93/02/27


برنامه‌هاي آموزشي مصوب مقطع كارشناسي ناپيوسته

رشته تاریخ  تصویب

فوریت های پزشکی

89/05/18


برنامه‌هاي آموزشي مصوب مقطع كاردانی

رشته تاریخ  تصویب رشته تاریخ تصویب
فوریت های پزشکی 86/12/11 هوشبری 83/03/23
بهداشت عمومی (گرایش های بهداشت خانواده
و مبارزه با بیماریها)
84/12/20 تكنسين سلامت دهان 
(بهداشت دهان)
85/10/09
94/03/17