اعضای هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

 
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل و تلفن CV  
دکتر مجتبی پوراکبر استادیار ppourakbar@yahoo.com
 
 
37275551- 041- داخلی 256
CV
دکتر علی عبداله نژاد استادیار a.abdolahnejad@mrgums.ac.ir
 
 
37275551- 041- داخلی 260
CV
مهندس علی بهنامی مربی alibehnami@mrgums.ac.ir
 
 
37275551- 041- داخلی 256
CV
 

 
 معاونت آموزشی پژوهشی