اعضای هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط
 
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل و تلفن CV  
دکتر امیر محمدی استادیار a.mohammadi@mrgums.ac.ir
 
 
37275551- 041- داخلی 256
CV
دکتر مجتبی پوراکبر استادیار ppourakbar@yahoo.com
 
 
37275551- 041- داخلی 256
CV
دکتر علی عبداله نژاد استادیار a.abdolahnejad@mrgums.ac.ir
 
 
37275551- 041- داخلی 260
CV
مهندس علی بهنامی مربی alibehnami@mrgums.ac.ir
 
 
37275551- 041- داخلی 256
CV
 

/Uploads/User/4398/files/reumeh%20Dr.%20mohammadi%202021.pdf