مدیر مرکز مشاوره دانشجویی

نوشین رضایی
کارشناس مرکز مشاوره دانشجویی
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
شماره تماس: ۰۴۱۳۷۲۷۵۵۵۱  داخلی: ۲۴۹
پست الکترونیک: -