کارشناسان مرکر مشاوره دانشجوییپریسا نورمحمدانوری
کارشناس مرکز مشاوره دانشجویی
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
شماره تماس: ۰۴۱۳۷۲۷۵۵۵۱  داخلی: 249
پست الکترونیک:-