لینک وبینارهای برگزار شده


توجه: جهت دسترسی به فایل مورد نظر آدرس موجود در لینک را در نرم افزار adobe connect کپی کنید
 
مدیریت اضطراب امتحان لینک