منوی اصلی
 

برنامه کارگاه ها

کارگاه های برگزار شده:
 • کارگاه آشنایی با قوانین . مقررات استاد مشاور در دانشگاه
 • کارگاه روش های جستجوی منابع الکترونیک
 • کارگاه علم سنجی در علوم پزشکی
 • کارگاه رفرنس نویسی با Endnote   و  Mendeley
 • معرفی اعضای هیات علمی در دوره کارگاه های آموزش محوری در علوم پزشکی
 • کارگاه اخلاق در پژوهش
 • کارگاه روش های تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS
 • کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی
 • کارگاه متاآنالیز و مرور نظام مند
 • کارگاه آشنایی با آئین نامه های آموزشی
 • برگزاری کارگاه دو روزه ضیافت اندیشه با موضوع تعلیم و تربیت (اخلاق علمی و حرفه ای سطح 1)
 • کارگاه روش های ارزیابی دانشجویان در علوم پزشکی
 • کارگاه بودجه بندی سوالات و تحلیل آزمون در علوم پزشکی
 • برگزاری دوره دو روزه ضیافت اندیشه با موضوع تعلیم و تربیت (اخلاق حرفه ای و علمی حرفه ای سطح 2)
کارگاه های دردست برگزاری:
 • کارگاه آشنایی با روش ها و فنون تدریس
 • کارگاه دانش پژوهی در آموزش پزشکی
 • کارگاه آشنایی با فنون نوین تدریس
 • کارگاه طراحی طرح دوره و طرح درس
 • کارگاه مهارتهای ارتباط موثر استاد با دانشجو
 • کارگاه طراحی پرسشنامه
 • کارگاه آشنایی با اصول استاندارد آزمون های OSCE/OSPE