منوی اصلی
 

شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی

وظایف واحد برنامه ریزی آموزشی
 
1. پیگیري و نظارت بر تهیه و بکارگیري طرح درس و طرح دوره توسط اعضـاء هیـات علمـی بـا همکـاري مـدیران گروه هاي آموزشی
2.  همکاري با گروه هاي آموزشی در زمینه برنامه ریزي دوره هاي آموزشی و بازنگري آنها
3. ارتقای سطح مهارت های برنامه ریزی آموزشی (تدوین طرح دوره، طرح درس و ...) در اعضای هیئت علمی با برگزاری کارگاه های مرتبط و ارائه مشاوره به اعضاء هیات علمی در زمینه طرح درس و طرح دوره
4. ارتقای سطح مهارت های اعضای هیئت علمی دانشگاه در زمینه های آموزشی و ارزشیابی از طریق برگزاری کارگاه های مرتبط و راهنمایی و مشاوره اساتید در زمینه روش هاي نوین آموزش و تدریس
5. ارائه گزارش عملکرد کمیته بصورت ماهیانه و نیز در پایان هر نیم سال تحصیلی به سرپرست مرکز توسعه آموزش پزشکی
6. همکاری با سرپرست مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشکده در به روزرسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشکده
7. همکاری در طراحی کارگاه های مهارتی محوری در راستای برنامه ریزی درسی، طرح درس و طرح دوره.
8. تدوین و بازنگری لاگ بوک ها و راهنماهای یادگیری در رشته ها و مقاطع مختلف با مشارکت مدیران گروه های آموزشی