منوی اصلی
 

معرفی کمیته برنامه ریزی درسی

Education development office (EDO)

واحد  برنامه ریزی آموزشی

    معرفی واحد:
      کمیته برنامه ریزی آموزشی دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشکده علوم پزشکی مراغه با هدف ارتقای برنامه ریزی درسی تشکیل شده است. این کمیته با همکاری اعضای هیات علمی و کارشناسان و با استفاده از یافته های پژوهش های آموزشی به تدوین، طراحی و بازنگری برنامه های اموزشی با هدف  بهبود کیفیت و کمیت آموزش می پردازد.توسعه برنامه­ریزی آموزشی در سطح دانشگاه و کشور مطابق با استانداردهای روز آموزش پزشکی در جهان و منطبق با شرایط بومی کشور که در نهایت باعث  ارتقای کمیت و کیفیت برنامه­های آموزشی در جهت تربیت فارغ التحصیلانی با دانش کافی، مهارت لازم، و نگرش مناسب است که منجر به تبدیل شدن آنها به افرادی صالح ، دلسوز و با وجدان به عنوان یادگیرنده های مادام العمر در راستای مراقبت از بیمار و ارتقای سطح بهداشت جوامع می شود.

برنامه ریزی درسی
برنامه درسی محصول برنامه ریزی درسی است. برنامه ریزی درسی curriculum planning  یا curriculum development شامل سازماندهی یک سلسله فعالیتهای یاد دهی و یادگیری به منظور ایحاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحققق این تغییرات است. این نوع از برنامه ریزی به پیش‌بینی، سازماندهی و شکل دادن فعالیت های یاددهی- یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران و ارزیابی میزان تحقق این اهداف اطلاق می شود . به عبارت دیگر، برنامه ریزی درسی جزئی از فعالیت های مربوط به برنامه ریزی آموزشی محسوب می شود .

برنامه ریزی آموزشی
 از نظر فیلیپ کومز، کارشناس برجسته یونسکو، برنامه ریزی آموزشی (کاربرد تجزیه و تحلیل منطقی در آموزش به منظور افزایش کارآیی) است. یعنی کاربرد منظم روش های تحلیلی در مورد هر یک از اجزای نظام آموزشی با هدف استقرار یک نظام آموزشی کارآمد است. این فرایند شامل تعیین اهداف مناسب، تشخیص مسائل و نیازها، امکانات و محدودیت های موجود در مسیر رسیدن به اهداف و تنظیم کردن فعالیت ها و برنامه هایی است که برای دستیابی به آن اهداف لازم است .برنامه ریزی آموزشی را می توان (سازماندهی یا اصلاح فعالیت ها، تجهیز منابع و امکانات آموزشی برای تحقق بهتر اهداف آموزشی) تعریف نمود.